sobota, 28 marca 2015

http://www.omegaplus.home.pl/operatwodnoprawny/ , tel 502-032-782, cena ,

Pozwolenie wodnoprawne , http://www.omegaplus.home.pl/operatwodnoprawny/ tel 502-032-782, Wykonanie operatu wodnoprawnego to warunek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć: operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne? Zasady uzyskiwania i zakres pozwoleń wodno-prawnych reguluje dział VI, rozdział 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na: 1) szczególne korzystanie z wód (m.in. pobór, odprowadzanie wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi), 2) wykonanie urządzeń wodnych (np. kanałów i rowów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wprowadzania ścieków do wód, do urządzeń wodnych), 3) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1. 4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód; 5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 6) piętrzenie wody podziemnej; 7) gromadzenie ścieków, odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych; 8) odwodnienie obiektów, wykopów budowlanych, zakładów górniczych; 9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów. Pozwolenie wodnoprawne wymagane również na: 1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku, unieszkodliwianie odpadów, 2) wznoszenie obiektów budowlanych, wykonywanie innych robót, 3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. tel 502-032-782 Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji, na czas określony. Pozwolenie wodno prawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ważne na okres nie dłuższy niż 10 lat. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk

niedziela, 15 marca 2015

Kontrola ochrony środowiska, tel 502-032-782, wezwanie z ochrony środowiska

Kontrola organów ochrony środowiska może dotyczyć szerokiego zakresu działania firmy związanego z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Oferujemy pomoc, przygotowanie odpowiedzi na wezwanie z urzędu, Wydziału Ochrony Środowiska, do przedłożenia, uzupełnienia dokumentacji i innych spraw z zakresu ochrony środowiska. tel 502-032-782,
Częstym elementem kontroli z ramienia instytucji ochrony środowiska w zakładzie pracy jest sprawdzenie: czy zostały policzone opłaty środowiskowe, za korzystanie ze środowiska oraz czy została wniesiona opłata środowiskowa do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku wytwarzania odpadów - czy prowadzona jest dokumentacja związana z odpadami, karty przekazania odpadów, sprawozdania z odpadów, itp. czy gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach, wymagania środowiskowe z przepisów prawa i rozporządzeń, obowiązek uzyskania decyzji administracyjnych: pozwoleń, zezwoleń, obowiązek opłat za korzystanie ze środowiska w związku z emisją pyłów, gazów do powietrza, odprowadzaniem ścieków do odbiornika, poborem wody, składowaniem odpadów, prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska, ewidencja odpadów, ewidencja poboru wody, emisji substancji do powietrza, obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, ścieków wprowadzanych do wód, czy firma jest zarejestrowana w bazie KOBiZE, czy dokonała rejestracji wszystkich instalacji. http://www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/

niedziela, 1 marca 2015

Wezwanie z ochrony środowiska, tel 502-032-782, kontrola z urzędu,

Kontrola organów ochrony środowiska ? pomożemy tel 502-032-782, http://ekobroker.pl/ sprawdzenie firmy pod kątem korzystanie środowiska naturalnego. Elementem kontroli z ramienia instytucji ochrony środowiska w zakładzie pracy należy sprawdzenie czy: - zostały policzone opłaty środowiskowe, za korzystanie ze środowiska oraz czy została wniesienia opłata środowiskowa do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. - w przypadku wytwarzania odpadów prowadzona jest dokumentacja związana z odpadami, karty przekazania odpadów, sprawozdania z odpadów itp. - czy gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach - wymagania środowiskowe z przepisów prawa i rozporządzeń. - obowiązek uzyskania decyzji administracyjnych: pozwoleń, zezwoleń, - obowiązek opłat za korzystanie ze środowiska w związku z emisją pyłów, gazów do powietrza, odprowadzaniem ścieków do odbiornika, poborem wody, składowaniem odpadów, - prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze - środowiska, ewidencja odpadów, ewidencja poboru wody, emisji substancji do powietrza - obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, ścieków wprowadzanych do wód, - czy firma jest zarejestrowana w bazie KOBiZE, czy dokonała rejestracji wszystkich instalacji, wezwanie z ochrony środowiska, odpowiedzi na pisma, http://www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/ tel 502 032 782, Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk

Sprawozdanie z odpadów, tel, 502-032-782, roczne sprawozdania odpadowe

Sprawozdanie z odpadów, tel 502-032-782, dokumentacja przekazania odpadów do urzędu, ewidencja odpadów oraz gospodarka odpadami w firmie i zakładzie. Oferujemy przygotowanie sprawozdania zestawienia odpadów medycznych, plastikowych oraz niebezpiecznych ,a także elektronicznych, wytwarzanych odpadów z produkcji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprawozdania - odpady z przemysłu, produkcji, sadownictwa, przetwórcze kopalin, żywności roślinnej powstające w przetwórstwie i obrocie, tekstyliów, włókien naturalnych, włókien syntetycznych, drewna, papieru i kartonu, ropy i jej pochodnych, chemiczne, gumy, szkła, metali, złom sprzętu technicznego. Innego rodzaju odpady to osady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, budowlane, paleniskowe, pyły i szlamy oraz zanieczyszczona ziemia i osady denne. Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Obsługa firmy w zakresie gospodarowania odpadami prowadzenie dokumentacji z ochrony środowiska. Przekazanie informacji o odpadach do urzędu marszałkowskie. Kontrole z odpadów i wezwanie z ochrony środowiska do uzupełnienia rejestru odpadów. Cena usług z ochrony środowiska jest ustalana indywidualnie. http://www.omegaplus.home.pl/sprawozdaniezodpadow/ Zapraszamy do współpracy. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,