poniedziałek, 29 grudnia 2014

Przegląd ekologiczny, tel 502-032-782, usługi wykonania i sporządzenia przeglądu ekologicznego

Przegląd ekologiczny to ocena faktycznego oddziaływania na środowisko działalności już prowadzonej. Organ ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia okoliczności negatywnego oddziaływania na środowisko np: przekroczenia hałasu, złej gospodarki odpadami, może nakazać przedsiębiorcy wykonanie przeglądu ekologicznego. Nakaz, wezwanie do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego wydawany jest w formie decyzji administracyjnej. http://www.youtube.com/watch?v=uAWvc0XK2H8, tel 502-032-782 http://www.omegaplus.home.pl/przegladekologiczny/

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Karta informacyjna przedsięwzięcia, tel 502-032-782, przygotowanie, opracowanie, sporządzenie

Wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782,

przygotowanie karty informacyjnej niezbędnej do uzgodnień środowiskowych i prowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji, elektrowni, warsztatu, budowy drogi, zbiornika wodnego. Napisanie karty informacyjnej przedsięwzięcia budowy domu, zakładu przemysłowego, magazynu, parkingu, garażu. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji wymagana jest w większości inwestycji przebudowy, modernizacji, remontu. Przygotowanie informacji do zamieszczenia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stacji obsługi, oczyszczalni oraz przebudowy, remont i modernizacja. Cena wykonania usługi jest zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji i jest ustalana indywidualnie.http://www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/

niedziela, 14 grudnia 2014

Wezwanie z ochrony środowiska, tel 502-032-782, opłata środowiskowa 2015, raport roczny, za odpady

Kontrola organów ochrony środowiska może dotyczyć szerokiego zakresu działania firmy związanego z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Oferujemy pomoc, przygotowanie odpowiedzi na wezwanie z urzędu, Wydziału Ochrony Środowiska, do przedłożenia, uzupełnienia dokumentacji i innych spraw z zakresu ochrony środowiska. Wezwanie może dotyczyć, przedstawienie opłat za korzystanie ze środowiska 2015 i zaległych, raportu kobize, sprawozdania rocznego z odpadów, pozwoleń , decyzji środowiskowych w związku z korzystanie firmy ze środowiska. Dowiedz się jakie obowiązki z ochrony środowiska musi spełnić firma, zanim dostaniesz wezwanie i Wydziału Ochrony środowiska. http://www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/ tel 502-032-782

niedziela, 7 grudnia 2014

środa, 3 grudnia 2014

Sprawozdanie roczne z odpadów, 2015, zestawienie odpadów, tel 502-032-782, gospodarka odpadami

Prowadzenie spraw z ochrony środowiska w firmie, tel 502-032-782,Zasady gospodarki odpadami:- zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu. - gospodarka odpadami zgodne z zasadami ochrony środowiska. - unieszkodliwiania odpadów z godnie z zasadami ochrony środowiska.http://www.omegaplus.home.pl/gospodarkaodpadami/Sprawozdania z odpadów. Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska., sprawozdania z odpadów, tel 502-032-782,http://ekobroker.pl/gospodarka-odpadami/http://ekobroker.pl/
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk, Bydgoszcz, Lublin, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak ustalić wyskość opłat środowiskowych ?

Jak ustalić wysokość opłaty środowiskowej ? Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnieść ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 284 ust. 1 ustawy POŚ) Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z urządzeń mobilnych np. ze środków transportu należy wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. tel 504-746-203, http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowewarszawa/

piątek, 21 listopada 2014

Kobize raport, tel 502-032-782, raport do kobize, rejestracja w bazie.

Informacje zawarte w Krajowej bazie Kobize mają być, zgodnie z przepisami, są one wykorzystywane na potrzeby statystyki systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu. Kobize w dużych źródłach spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy Kobize mają stanowić podstawę do generowania raportów na użytek systemu. Pomoc w Kobize, raporty Kobize, tel 502-032-782, http://www.omegaplus.home.pl/kobize/

niedziela, 16 listopada 2014

Opłata środowiskowa, tel 502-032-782,

Opłaty środowiskowa, czyli opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wielu branż m.in. firm posiadających samochody służbowe, firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw. Opłata środowiskowa, obliczenie opłaty z firmie, tel 502-032-782
http://ekobroker.pl/oplata-srodowiskowa/

wtorek, 11 listopada 2014

Opłaty środowiskowe za instalacje i samochody w firmie, tel 502-032-782, Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin,

Opłaty środowiskowe, czyli opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wielu branż m.in. firm posiadających samochody służbowe, firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw. Opłaty środowiskowe oblicza za korzystanie ze środowiska, na przykład: - za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za samochody służbowe, maszyny robocze, itp. - za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem, - za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, - składowanie odpadów. Obliczenie opłaty za środowisko, tel 502-032-752 http://ekobroker.pl/naliczanie-oplat/ Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.

środa, 29 października 2014

opłaty środowiskowe za spalane paliwa w samochodach służbowych

opłaty środowiskowe za spalane paliwa w samochodach służbowych wystarczy, że firma posiada jeden samochód służbowy w firmie, należy obliczyć opłaty środowiskowe i sporządzić wykaz "opłatowy". Dla jednego samochodu opłata nie będzie wysoka, więc nie będzie konieczności jej zapłaty (opłata zwolniona do kwoty 800 zł za rok). Natomiast wykaz należy sporządzić i wysłać do Urzędu Marszałkowskiego. http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/

czwartek, 11 września 2014

Opłaty środowiskowe 2015, obliczanie opłat środowiskowych w 2015r, termin.

Termin złożenia sprawozdania za opłaty środowiskowe, zgodnie z nowymi przepisami (rocznej informacji) i wniesienia opłaty mija z dniem 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów. Wysokość przedmiotowych opłat zależy od: ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe) rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych ilości i rodzaju składowanych odpadów. Naliczanie opłat z ochrony środowiska w firmie. Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.), obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem, obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska. Informacja o opłatach środowiskowych dotyczy wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw. Jeśli masz wątpliwości jak policzyć opłatę za środowisko, jak prawidłowo policzyć opłaty za korzystanie ze środowiska ?

Kogo dotyczą opłaty środowiskowe ? Obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Zadzwoń tel. 502-032-782

http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/

niedziela, 31 sierpnia 2014

Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782,

oferujemy przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782,

wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia dla planowanych inwestycji. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia umożliwi ocenę zagrożeń ze strony przedsięwzięcia na środowisko i jest niezbędnym etapem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obszar działania. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. http://ekobroker.pl/oferta/karta-informacyjna-przedsiewziecia/

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

opłaty środowiskowe 2014

obliczanie opłat środowiskowych 2014 nadchodzi czas zbierania danych do opłat środowiskowych za samochody, kotły, maszyny robocze oraz instalacje. Jeśli danych jest dużo, warto podsumować półrocze już dziś. W marcu, kiedy nadejdzie termin wykonania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2014, będzie mniej pracy przy kompletowaniu danych na temat paliw. http://omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/

sobota, 23 sierpnia 2014

Zaległe opłaty środowiskowe, tel 502-032-782, obliczanie opłat środowiskowychj za lata poprzednie,

Zaległe opłaty środowiskowe, obliczanie opłat środowiskowych za lata poprzednie, Ważne informacje. Przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania się za korzystanie ze środowiska w danym roku kalendarzowym. Jeśli w poprzednich latach w swojej działalności emitowali do środowiska gazy, pyły etc., korzystali z wód, a nie rozliczali się z tego, to powinni uregulować zaległości. Ulegają one przedawnieniu dopiero po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej płatności Wyliczając zaległe opłaty, pamiętajmy że bierze się pod uwagę stawki i wzory obowiązujące za konkretny rok, którego dotyczy rozliczenie. Naliczanie opłaty za korzystanie ze środowiska. tel 502-032-782 http://ekobroker.pl/

środa, 20 sierpnia 2014

Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach

Jest już nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek baterie lub akumulatory oraz zajmujący się ich recyklingiem, będą musieli sporządzać sprawozdania o masie przedmiotów wprowadzonych do obrotu. Z tym, że nie trzeba będzie podawać liczby, a jedynie rodzaj i masę.
Sprawozdania będą przekazywane marszałkowi województwa. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015.

czwartek, 14 sierpnia 2014

piątek, 1 sierpnia 2014

audyt zewnętrzny - nowy obowiązek recyklera od 2016 r.

Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzają m. in. obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, przetwarzających powyżej 400 Mg odpadów opakowaniowych rocznie, a także przedsiębiorców, którzy eksportują odpady opakowaniowe lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów o masie przekraczającej 400 Mg rocznie.
Na stronie Ministerstwa Środowiska można przeczytać więcej: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/21920_nowe_przepisy_w_zakresie_gospodarki_opakowaniami.html

środa, 30 lipca 2014

Kobize Poznań, ceny, usługi, zgłoszenie firmy do bazy Kobize, tel 502 032 782

Kobize Poznań, ceny, usługi, zgłoszenie firmy do bazy Kobize, tel 502 032 782 zapraszam na stronę: http://www.omegaplus.home.pl/kobizepoznan/

Przygotowanie Karty informacyjnej przedsięwziecia, ocena środowiskowa inwestycji,tel 502 032 782

Napisanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji. Karta dla nowej inwestycji, przebudowy, modernizacji. Przygotowanie informacji do zamieszczenia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782, Cena wykonania usługi jest zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji i jest ustalana indywidualnie. Jaki jest koszt wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia? kontakt tel. 502-032-782 http://www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/

środa, 23 lipca 2014

KOBiZE dla firm transportowych, raporty kobize dla samochodów w firmie, tel 502-032-782

Przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3 poz. 4) nie określają sposobu otwierania kont w Krajowej bazie dla podmiotu niewładającego zakładem (prowadzącego działalność bez użycia instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Poś). Jednocześnie przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami nie znoszą obowiązku sporządzenia raportu i jego wprowadzenia do Krajowej Bazy w sytuacji, gdy sposób ten nie został określony w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy w odniesieniu do określonych kategorii podmiotów objętych tym obowiązkiem. Do kategorii tej należą np. podmioty korzystające ze środowiska, które eksploatują wyłącznie urządzenia, do których zgodnie z art. 3 pkt 42 ustawy Poś zaliczane są środki transportu. Biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy. źródło: https://krajowabaza.kobize.pl/najczesciej-zadawane-pytania KOBiZE raporty, KOBiZE zgłoszenie, rejestracja w bazie http://www.omegaplus.home.pl/raport_do_kobize/ tel, 502-032-782

poniedziałek, 21 lipca 2014

Obowiązki z ochrony środowiska w firmie, zakładzie, tel 502-032-782,

Prowadząc działalność gospodarczą nawet małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają ze środowiska naturalnego. Wymagania środowiskowe wynikające wprost z przepisów prawa tj: ustawy i rozporządzenia obowiązek uzyskania decyzji środowiskowych, pozwoleń, zezwoleń, obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska obowiązek prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, ścieków wprowadzanych do wód, obowiązek opracowania dokumentów środowiskowych związanych z rodzajem prowadzonej działalności. http://ekobroker.pl/ tel. 502-032-782

sobota, 12 lipca 2014

Ochrona środowiska, 502-032-782, prowadzenie ochrony środowiska w zakładzie pracy.

Proponujemy swoje

usługi w zakresie wyjaśnienia obowiązków, problemów, spraw, wymagań nałożonych na firmę i osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska.

Oferujemy pomoc z zakresu prawa ochrony środowiska: odpady, emisja, opłaty, hałas, elektrośmieci, sprawozdania do urzędów, wnioski, konsultacje.
tel. 502-032-782
http://www.omegaplus.home.pl/ochronasrodowiskawroclaw/

wtorek, 8 lipca 2014

Usługi z ochrony środowiska, tel502 032 782, opłaty za środowisko, raporty środowiskowe, Kobize, operat wodnoprawny, karta informacyjna przedsięwzięcia


Witamy !
Ekobroker powstał w 2010 roku, aby ułatwić Państwu dostosowanie się do rosnących wymagań z zakresu ochrony środowiska, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z korzystaniem ze środowiska naturalnego.  Przystosowanie działalności do wymagań prawnych ochrony środowiska z tematów: gospodarka odpadami,  sporządzania sprawozdań z ochrony środowiska, przygotowanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, rejestracja i zgłoszenie firmy do krajowej bazy KOBiZE, przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z prowadzoną inwestycja. 
Jeśli Twoja firma korzysta ze środowiska naturalnego poprzez emisje pyłów i gazów do powietrza, na przykład w trakcie malowania, spawania, transportowania, obróbki, czy odprowadza ścieki, wódy opadowe, podlega obowiązkom korzystania z ochrony środowiska.
Wypełnianie wymagań z ochrony środowiska dotyczy wielu branż: firmy usługowej, malarni, warsztatu samochodowego, firmy gastronomicznej, gabinetu lekarskiego, drukarni, firmy transportowej, firmy produkcyjnej, zakładu obróbki, warsztatu, gabinetu kosmetycznego, firmy budowlanej, stolarni, warsztatu szklarskiego, firmy budowlanej, schronisk górskich, zakładu wprowadzającej towary w opakowaniach, stacji paliw.

tel. 502 032 782
www.ekobroker.pl

Ochrona środowiska, tel 502 032 782,

  
Obsługujemy klientów ze wszystkich województw:
Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Obszar działania.
Warszawa,  Łódź,  Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk