czwartek, 26 listopada 2015

Szkolenie z Kobize w siedzibie zakładu tel 502-032-782, warsztaty z raportu do kobize w firmie.

Oferujemy pełną obsługę w zakresie raportów KOBiZE: - założenie konta w krajowej bazie KOBiZE w imieniu zakładu, - rejestracja firm z terenu całej Polski w bazie KOBiZE, - raport do KOBiZE za instalacje, - sporządzenie raportu końcowego dla firmy, - sprawozdanie do KOBiZE, - pomoc w wypełnianiu raportów, - KOBiZE sprawozdania, - obsługa bieżąca firmy w bazie KOBiZE, - wypełnienie raportów zaległych i bieżących, - dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków. Kobize dla firm, Kogo dotyczy ? tel. 502-032-782
Szkolenia z wprowadzania danych do raportu KOBiZE, na przykładzie instalacji Waszego zakładu.
Szkolenie krok po kroku.
Założenie konta.
Przeliczanie jednostek.
Warsztaty na przykładzie Twojego konta w zakładzie.
Szkolenie indywidualne w siedzibie Twojej firmy.
Wprowadzenia danych do raportu.
Generowanie raportu końcowego KOBiZE.
Przykłady,rozwiązywania problemów, pomoc.
http://ekobroker.pl/

środa, 14 października 2015

Opłata środowiskowa, wyliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska, oferta,

Opłaty środowiskowe czyli naliczanie opłat z ochrony środowiska w firmie

Opłaty środowiskowe dotyczą podmiotów korzystających ze środowiska. Jeśli szukasz pomocy w zakresie naliczania opłat i sporządzania wykazów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, dobrze trafiłeś.
Wykonujemy:
– obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska,
– obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.),
– obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem,
– obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.

tel 502-032-782 Ekobroker

Naliczanie opłat środowiskowych dotyczy wielu branż, m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw, salonu samochodowego i wiele innych.

Dolny Śląsk, Wielkopolska, Małopolska, Pomorze Zachodnie, Podkarpacie, Mazowsze.

http://ekobroker.pl/

środa, 15 lipca 2015

Barszcz Sosnowskiego Usuwanie roślin, tel 504-746-203, likwidacja, zniszczenie roślin, firma, usługi

Likwidowanie barszczu Sosnowskiego, tel 504-746-203. Oferujemy: usunięcie i likwidacja roślin inwazyjnych.  Barszcz Sosnowskiego.
Nasza oferta: lokalizowanie miejsc występowanie rośliny. Ocena stopnia  zagrożenia i  utylizacja. Odchwaszczanie i wywóz niebezpiecznych roślin.
Wykonujemy inwentaryzacje i wskazanie miejsc występowania barszczu Sosnowskiego. 
Prowadzimy monitoring zwalczanie.  Zniszczenie i eliminacja siedlisk. Oferta, cennik, Firma Ekobroker - Ochrona środowiska, Zapraszamy do kontaktu.
Stosujemy metody zalecane przez Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)
i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski.
Barszcz Sosnowskiego. Obsługujemy klientów ze wszystkich województw:

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Ceny do uzgodenienia.

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

 

http://www.omegaplus.home.pl/barszczu-sosnowskiego/ http://ekobroker.pl/ tel 504-746-203

niedziela, 21 czerwca 2015

Pozwolenie wodnoprawne Warszawa, tel 502-032-782. Cena, wykonanie operatu.

Pozwolenie wodnoprawne, tel 502-032-782.

Wykonanie operatu wodnoprawnego to warunek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?
Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć:
operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?
Zasady uzyskiwania i zakres pozwoleń wodno-prawnych reguluje dział VI, rozdział 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na:
1) szczególne korzystanie z wód (m.in. pobór, odprowadzanie wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi),
2) wykonanie urządzeń wodnych (np. kanałów i rowów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wprowadzania ścieków do wód,  do urządzeń wodnych),
3) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.
4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, pozwolenie wodnoprawne;
6) piętrzenie wody podziemnej;
7) gromadzenie ścieków, odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
8) odwodnienie obiektów, wykopów budowlanych, zakładów górniczych;
9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.
Pozwolenie wodnoprawne wymagane również na:
1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku,
unieszkodliwianie odpadów,
2) wznoszenie obiektów budowlanych, wykonywanie innych robót,
3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

tel. 502-032-782 Ekobroker

http://www.omegaplus.home.pl/pozwoleniewodnoprawnewarszawa/

Mazowieckie, Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Pruszków, Legionowo, Ostrołęka, Piaseczno, Otwock, Ciechanów, Żyrardów, Mińsk Mazowiecki, Wołomin, Sochaczew, Ząbki, Miława, Grodzisk, Miarki, Wyszków, Piastów, Ostrów Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki.

http://www.omegaplus.home.pl/operatwodnoprawny/

środa, 10 czerwca 2015

Decyzja środowiskowa, tel 504-746-203. Uzyskanie.

Uzyskujemy decyzje środowiskowe. Przeprowadzamy ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia, raport środowiskowy, decyzja środowiskowa. tel. 502-032-782. Cena uzyskania decyzji środowiskowej jest ustalana indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

http://www.omegaplus.home.pl/decyzja-srodowiskowa/

Decyzja środowiskowa jak  przebiega proces o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ?

Na stronach urzędów można znaleźć gotowe wnioski  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ale można go też napisać samodzielnie. Wniosek należy złożyć wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa + opłata skarbowa.

Jak długo trwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia?

-Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),

-Decyzja środowiskowa może być  dostarczona pocztą lub można ją odebrać ją osobiście,  (w tym celu należy o tym wpisać we wniosku chęć osobistego odbioru

- Odbiór decyzji z dokumentem tożsamości .

decyzja środowiskowa. tel. 502-032-782. 

Decyzja środowiskowa - Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

2.Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

3.Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wymagana w procesie decyzja środowiskowa.

4.Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

5. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, z zastrzeżeniem:

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ww. ustawy, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów,

6.W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu - w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

7.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej, decyzja środowiskowa.

decyzja środowiskowa. tel. 502-032-782. 

a.za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b.za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty za wydanie decyzji środowiskowej

205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

Odwołanie od decyzji środowiskowej.

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta m. st. Warszawy, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja środowiskowa informacje dodatkowe.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,

3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,

4a. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,

4b. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,

5. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,

6. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód,

7. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,

8. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,

9. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

10. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

11. decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady,

12. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

13. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,

14. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

15. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

16. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

17. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,

18. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych,

19. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska,

20. zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. \

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem.

zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wymagane dokumenty:

1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie zgodnie z art. 74 ust 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko, 

2. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy,

3. karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

Co należy umieścić w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ilekroć w ustawie jest mowa o karcie informacyjnej przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f) rozwiązaniach chroniących środowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przyzastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;

4. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, z zastrzeżeniem: - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne, - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów,

Jak wygląda proces uzgodnienia decyzji w środowiskowej ?

Po  zweryfikowaniu złożonych dokumentów,  ustalane są strony postępowania.

Urząd występuję do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r.    o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

decyzja środowiskowa. tel. 502-032-782. 

Decyzja środowiskowa. Co dalej ?

Po uzyskaniu stosownych opinii, wydawane jest postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,

    w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,

    w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,

    zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk

wtorek, 12 maja 2015

Kobize przypomina spoźnialskim o złożeniu raportu.

Złóż raport Kobize jak najszybciej !. Kobize wysyła przypomnienia , iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1107, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 tej ustawy, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE ? – Zadzwoń tel. 502-032-782.
Raport KOBiZE dotyczy firm z wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, zakładu przemysłowego, stacji paliw, salonu samochodowego, firmy transportowej. Wykonanie raportu KOBiZE wynika często z kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów ochrony środowiska. Czy KOBiZE dotyczy tylko firm tel 502-032-782 ? Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, raportu zawierającego m. in. informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji, surowcach i paliwach towarzyszących emisjom. Obowiązek może dotyczyć np. szkoły, schroniska, spółdzielni mieszkaniowej, domu opieki, sanatorium, szpitala, przychodni medycznej, domów dziecka, placówek kulturalnych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, domów wczasowych, teatrów czy kin, Warszawa, domów kultury, itp. Gdzie należy złożyć wniosek o założenie konta w KOBiZE ? Założenie konta i rejestracji zakładu należy dokonać poprzez wysłanie wygenerowanego wniosku wraz z pełnomocnictwem na adres siedziby Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ul. Chmielna 132/134 , Warszawa. Oferujemy pełną obsługę w zakresie raportów KOBiZE: tel 502-032-782. - założenie konta w krajowej bazie KOBiZE w imieniu zakładu, - rejestracja firm z terenu całej Polski w bazie KOBiZE, - raport do KOBiZE za instalacje, - sporządzenie raportu końcowego dla firmy, - sprawozdanie do KOBiZE, - pomoc w wypełnianiu raportów, - KOBiZE sprawozdania, - obsługa bieżąca firmy w bazie KOBiZE, - wypełnienie raportów zaległych i bieżących, - dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków. Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji rocznego raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). http://ekobroker.pl/ tel 502-032-782

niedziela, 12 kwietnia 2015

Ochrona środowiska usługi dla firm tel 502-032-782

Usługi z ochrony środowiska, tel 502-032-782, ochrona środowiska, miasto stolica województwa Prowadzenia spraw z ochrony środowiska opłat środowiskowych, sprawozdań z odpadów. Ochrona środowiska w firmie dotyczy wielu zagadnień funkcjonowania firmy. Usługi ochrony środowiska w zakładzie obejmują Opłaty środowiskowe za korzystanie ze środowiska, zestawienia opłatowe i obliczanie opłat środowiskowych. Raport do KOBIZE obliczanie emisji zanieczyszczeń, sprawozdania opłatowe, złożenia raportu do kobize wraz z rejestracją firmy. Pełna obsługa Kobize w Twojej firmie. Operaty i pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, uzyskiwanie decyzji. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP). Pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, zgłoszenia instalacji. Sprawozdania i raporty z zakresu ochrony środowiska dla firm i zakładów. Raport do KOBIZE, emisja gazów lub pyłów do powietrza oraz obliczanie emisji i opłat za emisję. Raporty środowiskowe o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uzyskanie decyzji środowiskowej w urzędzie. Przygotowanie odpowiedzi od Urzędu Marszałkowskiego, Ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska na wezwanie i kontrole środowiskową. Cennik usług z ochrony środowiska do uzgodnieneia w zależności od zakresu prac. Usługi dla firm, ochrona środowiska. http://www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/ Podkarpackie, Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Jarosław, Sanok, Jasło, Łańcut, Przeworsk.

sobota, 28 marca 2015

http://www.omegaplus.home.pl/operatwodnoprawny/ , tel 502-032-782, cena ,

Pozwolenie wodnoprawne , http://www.omegaplus.home.pl/operatwodnoprawny/ tel 502-032-782, Wykonanie operatu wodnoprawnego to warunek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć: operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne? Zasady uzyskiwania i zakres pozwoleń wodno-prawnych reguluje dział VI, rozdział 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na: 1) szczególne korzystanie z wód (m.in. pobór, odprowadzanie wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi), 2) wykonanie urządzeń wodnych (np. kanałów i rowów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wprowadzania ścieków do wód, do urządzeń wodnych), 3) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1. 4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód; 5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 6) piętrzenie wody podziemnej; 7) gromadzenie ścieków, odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych; 8) odwodnienie obiektów, wykopów budowlanych, zakładów górniczych; 9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów. Pozwolenie wodnoprawne wymagane również na: 1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku, unieszkodliwianie odpadów, 2) wznoszenie obiektów budowlanych, wykonywanie innych robót, 3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. tel 502-032-782 Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji, na czas określony. Pozwolenie wodno prawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ważne na okres nie dłuższy niż 10 lat. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk

niedziela, 15 marca 2015

Kontrola ochrony środowiska, tel 502-032-782, wezwanie z ochrony środowiska

Kontrola organów ochrony środowiska może dotyczyć szerokiego zakresu działania firmy związanego z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Oferujemy pomoc, przygotowanie odpowiedzi na wezwanie z urzędu, Wydziału Ochrony Środowiska, do przedłożenia, uzupełnienia dokumentacji i innych spraw z zakresu ochrony środowiska. tel 502-032-782,
Częstym elementem kontroli z ramienia instytucji ochrony środowiska w zakładzie pracy jest sprawdzenie: czy zostały policzone opłaty środowiskowe, za korzystanie ze środowiska oraz czy została wniesiona opłata środowiskowa do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku wytwarzania odpadów - czy prowadzona jest dokumentacja związana z odpadami, karty przekazania odpadów, sprawozdania z odpadów, itp. czy gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach, wymagania środowiskowe z przepisów prawa i rozporządzeń, obowiązek uzyskania decyzji administracyjnych: pozwoleń, zezwoleń, obowiązek opłat za korzystanie ze środowiska w związku z emisją pyłów, gazów do powietrza, odprowadzaniem ścieków do odbiornika, poborem wody, składowaniem odpadów, prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska, ewidencja odpadów, ewidencja poboru wody, emisji substancji do powietrza, obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, ścieków wprowadzanych do wód, czy firma jest zarejestrowana w bazie KOBiZE, czy dokonała rejestracji wszystkich instalacji. http://www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/

niedziela, 1 marca 2015

Wezwanie z ochrony środowiska, tel 502-032-782, kontrola z urzędu,

Kontrola organów ochrony środowiska ? pomożemy tel 502-032-782, http://ekobroker.pl/ sprawdzenie firmy pod kątem korzystanie środowiska naturalnego. Elementem kontroli z ramienia instytucji ochrony środowiska w zakładzie pracy należy sprawdzenie czy: - zostały policzone opłaty środowiskowe, za korzystanie ze środowiska oraz czy została wniesienia opłata środowiskowa do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. - w przypadku wytwarzania odpadów prowadzona jest dokumentacja związana z odpadami, karty przekazania odpadów, sprawozdania z odpadów itp. - czy gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach - wymagania środowiskowe z przepisów prawa i rozporządzeń. - obowiązek uzyskania decyzji administracyjnych: pozwoleń, zezwoleń, - obowiązek opłat za korzystanie ze środowiska w związku z emisją pyłów, gazów do powietrza, odprowadzaniem ścieków do odbiornika, poborem wody, składowaniem odpadów, - prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze - środowiska, ewidencja odpadów, ewidencja poboru wody, emisji substancji do powietrza - obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, ścieków wprowadzanych do wód, - czy firma jest zarejestrowana w bazie KOBiZE, czy dokonała rejestracji wszystkich instalacji, wezwanie z ochrony środowiska, odpowiedzi na pisma, http://www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/ tel 502 032 782, Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk

Sprawozdanie z odpadów, tel, 502-032-782, roczne sprawozdania odpadowe

Sprawozdanie z odpadów, tel 502-032-782, dokumentacja przekazania odpadów do urzędu, ewidencja odpadów oraz gospodarka odpadami w firmie i zakładzie. Oferujemy przygotowanie sprawozdania zestawienia odpadów medycznych, plastikowych oraz niebezpiecznych ,a także elektronicznych, wytwarzanych odpadów z produkcji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprawozdania - odpady z przemysłu, produkcji, sadownictwa, przetwórcze kopalin, żywności roślinnej powstające w przetwórstwie i obrocie, tekstyliów, włókien naturalnych, włókien syntetycznych, drewna, papieru i kartonu, ropy i jej pochodnych, chemiczne, gumy, szkła, metali, złom sprzętu technicznego. Innego rodzaju odpady to osady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, budowlane, paleniskowe, pyły i szlamy oraz zanieczyszczona ziemia i osady denne. Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Obsługa firmy w zakresie gospodarowania odpadami prowadzenie dokumentacji z ochrony środowiska. Przekazanie informacji o odpadach do urzędu marszałkowskie. Kontrole z odpadów i wezwanie z ochrony środowiska do uzupełnienia rejestru odpadów. Cena usług z ochrony środowiska jest ustalana indywidualnie. http://www.omegaplus.home.pl/sprawozdaniezodpadow/ Zapraszamy do współpracy. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,

środa, 11 lutego 2015

Karta informacyjna przedsięwzięcia Warszawa, tel 502-032-782, decyzja środowiskowa,

Wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji w Warszawa i okolice, tel 502-032-782, Oferujemy przygotowanie dokumentu, karta informacyjna przedsięwzięcia niezbędnego do uzgodnień środowiskowych i prowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. http://www.omegaplus.home.pl/kip-warszawa/
Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia w urzędzie jest niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwanej jako decyzja środowiskowa. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji, elektrowni, warsztatu, budowy drogi, zbiornika wodnego, budowy domu, zakładu przemysłowego, magazynu, parkingu, garażu. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji wymagana jest w większości inwestycji przebudowy, modernizacji, remontu. Przykładowe przedsięwzięcia, inwestycje, które wymagają karty informacyjnej przedsięwzięcia. - instalacja do wytwarzania produktów, – instalacja do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla, – elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw, – elektrownia wodna, – stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, – instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, – instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, – instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych – instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach, – instalacje do produkcji betonu , mas bitumicznych, włókien mineralnych, wyrobów ceramicznych, produkcji szkła, wytwarzenie papieru, tektury, celulozy, – instalacje do przetwarzania produktów zawierających azbest, – wiercenia poszukiwanie złóż, – produkcja paliw, – wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli, artaki i stolarnie, – trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie, – ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, stałe pola kempingowe lub karawaningowe, – zabudowa przemysłowa lub magazynowa, budowa mieszkaniowa, centrum handlowe, garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, – parki rozrywki, pola golfowe i stadiony, – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, linia tramwajowa, kolejowa, – porty, przystanie, budowle wodne, kanały rurociąg, oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, – tory wyścigowe, – stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, – cukrownie, gorzelnie, hodowla. Cena wykonania usługi jest zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji i zależy od wielu czynników (np. rodzaju i skali planowanego przedsięwzięcia, rodzaju technologii itp.) tel 502-032-782. http://ekobroker.pl/kartainformacyjnaprzedsiewziecia/ Warszawa, Białobrzegi, Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Kozienice, Legionowo, Lipsko, Łosice, Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Płońsk, Pułtusk, Pruszków, Przasnysz, Przysucha, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Węgrów, Wyszków, Zwoleń, Żuromin, Żyrardów. Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Warszawa Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz,

sobota, 24 stycznia 2015

Pomiar hałasu, Warszawa, tel 504-746-203, od dróg, maszyn, urządzeń, projekty akustyczne, Warszawa

Pomiar hałasu, tel. 504-746-203, od turbin wiatrowych, od drogi i samochodów, linii tramwajowych. Projektowanie zabezpieczeń akustycznych w budynkach. Pomiary hałasu w środowisku od zakładów przemysłowych, urządzeń i instalacji przesyłowych oraz linii elektroenergetycznych. Projekty akustyczne, dobór przegród dźwiękochłonnych, ekspertyza akustyczna, projektowanie ekranów akustycznych. Pomiar i obliczanie hałasu od maszyny i urządzenia. Projektowanie zabezpieczeń przeciw hałasowych oraz mapy akustyczne. Wyciszenie budynku, pomieszczenia, dotrzymanie norm hałasu. Zabezpieczenie przed przekroczeniem normy hałasu dla inwestycji. Hałas w budynku i środowisku Pomiary akustyczne, skargi na hałas. Cena usługi jest jest wyceniana indywihttp://www.omegaplus.home.pl/halas/dualnie dla każdego zlecenia. www.omegaplus.home.pl/halas/ tel. 504-746-203
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Analiza porealizacyjna, tel 502-032-782. Opracowanie analizy porealizacyjnej.

Analiza porealizacyjna, tel 502-032-782. Jej celem jest ocena faktycznego oddziaływania przedsięwzięcia po jej oddaniu do użytkowania. Posiada cechy raportu środowiskowego, jej konieczność wykonania wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Usługi sporządzenie i przygotowanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia i złożenie do urzędu.Wykonanie dokumentacji. Cena dokumentacji jest zależna od zakresu opracowania i nakładu pracy. Opracowanie środowiskowe. www.omegaplus.home.pl/analizaporealizacyjna/ obszar działania. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk.

niedziela, 4 stycznia 2015

Analiza środowiskowa, tel 502-032-782, przygotowanie analizy środoiwskowej

Analiza środowiskowa jest wykonywana dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. tel 502-032-782 Głównym zadanie analizy środowiskowej jest określenie obecnego stanu środowiska naturalnego i jego uwarunkowania w stosunku do planowanej inwestycji.Przygotowanie analizy środowiskowych. Cena sporządzenie analizy środowiskowej zależna jest od rodzaju i skali przedsięwzięcia oraz zapisów środowiskowych. http://www.omegaplus.home.pl/analizasrodowiskowa/ EKOBROKER, tel 502-032-782
Obszar działania. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk